iso 22000

گواهینامه ISO 22000

نگاهی به استاندارد ايزو 22000 و مزایای كاربرد آن

در عصری که  ما در آن هستیم مفاهيم و عبارت متددی در حال شكل گيري می باشد که به طوري متناسب با پیشرفت و رشد صنعتی و اقتصادی شدن جهان پیرامون ما می باشد ! تعريف و مفهوم هاي جدیدی به وجود آمده و مطرح شده است که در بین آن ها سلامت و ايمني محصول و تمامی کلمات مرتبط به آن در این چهارچوب قرار می گیرد . سیستم مدیریت کیفیتی بهداشت مواد غذایی نه به عنوان گواهینامه بلكه به عنوان استانداردی با برنامه ضمانت ايمني مواد غذايي سال ها مورد حمايت سازمان هاي جهاني و در ادامه  كشورهاي مختلف که عمده وارد كننده و تولید کننده مواد غذايي هستند بوده و هست. با در نظرگیری اينكه این استاندارد تركيبي از اصول HACCP و روش هاي اجرايي آن كه در كميسيون كدكس مواد غذايي تعريف شده ، میباشد . در اين استاندارد تمامي خطرهایی كه احتمال وقوع آن در زنجير توليد مواد غذايي وجود دارد شناسايي و ارزيابي شده و در نتيجه به آسانی توسط واحد های پیشگیری در مدت زمان زنجيره توليد تا پخش قابل كنترل  و پیشگیری می باشد.
براي مطاله بیشتر کلیک فرمایید .