گواهینامه ایزو 9001

گواهینامه ایزو 9001

 

گواهینامه ایزو 9001

( ایزو 9000 )

 

در سال 1978 کشور انگلستان استاندارد مدیریت کیفیت BS5750 را جهت شرکت های خود و به منظور افزایش کیفیت کالاها و خدمات معرفی نمود. پس از آن در سال 1987 و 1994 این استاندارد از طریق سازمان استاندارد جهانی بازبینی و با نام گواهینامه ISO 9000 معرفی شد . گواهینامه ISO 9001 از طرف تمام کشورهای دنیا مورد قبول واقع شد و به عنوان مرجعی جهت استاندارد کردن فرآیندهای مدیریت کیفیت به شهرت رسید و تا کنون در بسیاری از شرکت های کوچک و بزرگ دنیا مورد استفاده واقع شده است .

گواهینامه ایزو 9000

گواهینامه ایزو 9001

گواهینامه ایزو 9001

اگر بخواهیم در مورد گواهینامه ISO 9000 تصمیم گیری کنیم و شرکت ایزو معتبر بیابیم و یا در این زمینه برای استقرار گواهینامه ISO 9001 تلاشی را داشته باشیم ، بهتر است در ابتدا از گواهینامه ISO 9001 اطلاعات اولیه کسب کنیم تا در زمان اجرا با برنامه ریزی و آگاهی کامل اقدام نماییم .

استاندارد گواهینامه ISO 9000 را میتوانیم با توضیحات ذیل بهتر بشناسیم ، در ذیل به برخی از بند های استاندارد اشاره کرده ایم:

1- دامنه كاربرد : به عنوان مثال طراحی و توليد انواع چسب صنعتی . دامنه کاری هر کسب و کار در گواهینامه ISO 9001 كه پس از مميزي کسب ميكند ، ثبت مي شود .

2- استاندارد مرجع در بر میگیرد خواسته های گواهینامه ISO 9001 را در زمان صدور این گواهینامه و استقرار و اجرا .

3-اصطلاحات و تعاريف : در اين تعاریف به نهادی كه گواهینامه ISO 9001 را اجرا مي نمايد سازمان ، و به کسب و کارها یا اشخاصی كه از طرف ایشان مواد اولیه یا خدمت رسانی دریافت مي شود تامين كننده گويند .

4- نظام مديريت كيفيت : منظور از اين بند تهيه مستندات و سوابق لازم براي اجراي سيستم مي باشد . مستنداتي كه بايد براي تحقق سيستم تهيه شوند عبارتند از :

خط مشي كيفي :

مديرت ارشد سازمان رویکرد و چهارچوب كلي كيفي کسب و کار را در چند جمله به تمام پرسنل خود ابراز مي كند .

اهداف كيفي :

با توجه به خط مشي كيفيت مستند شده پارامترهای كيفي قابل کنترل و اندازه گیری تعيين مي شود و براي زمانی معیین هدف گذاري گردد .مثلا درصد دورریز اگر در حال حاضر%1.7 است مبنای سال بعدميتواند %1 باشد .براي رسيدن به اين هدف بايد برنامه ريزي نمود .

نظامنامه :

تمام خواسته های استاندارد در یکجا درنظامنامه بیان مي شود.اين سند به شکل كتابچه هاي تهيه ميگردد كه با مطالعه آن شرایط اجراي سيستم در آن کسب و کار از آن گرفته مي شود .

روش اجرايي :

در گواهینامه ISO 9001 شش روش اجرايي بايد مستند شود . روش اجرايي بيان مي كند كه چه فرآیندی را چه شخصی ، چه زمانی و در كجا يا به عبارت ديگر ( كي ، كي ، كجا ) انجام دهد . اين روشهاي اجرايي الزامی عبارتند از 1 -كنترل مدارك 2- كنترل سوابق 3-كنترل محصول نا منطبق 4- اقدام اصلاحي 5- اقدام پيشگيرانه 6- مميزي داخلي.

دستور العمل : بسته به شرایط و نیاز فرايندهاي سازمان براي اطمينان از انجام درست كار بايد دستورالعمل تدوین گردد. دستورالعمل شرایط و نحوه انجام یک عملیات را بيان مي كند (مثال: دستورالعمل كار با دستگاه پرس یا دستورالعمل رعایت آداب در برخورد با مشتری.)

نقشه هاي فرايند:

فرايند فعاليتي است كه با بکارگیری منابعی مشخص ورودي را به خروجي تبديل مي کند . تمام فرايندهاي توليدي، خدماتي و مديريتي بايد ورودي هاي و خروجي ها ي آنها و منابعي كه براي انجام این فرآیندها لازم است ، مشخص گردد .در گواهینامه ISO 9000 اين منابع شامل نيروي انساني يا تجهيزات و امكانات مي شود . برنامه فرايند نشان دهنده فرايندها ، ورودي ، خروجي ، منابع و كنترلهاي كه بر فرايندها وجود دارد ، مي باشد .

 

 

فرمها :

براي سیستم مدیریت کیفیت و گواهینامه ISO 9000 بايد تمام تلاش های كه روی می دهد شامل توليد ،بازرسي ،آزمايش و… در فرمهاي مشخص شده كه اختصاص به هر سازمانی دارد طراحي و ،ثبت گردد.

ثبت این فعاليتها در فرمها كمك مي كند كه بتوانیم سوابق كليه محصولاتي كه توليد شده است را رديابي کنیم .

بند 5- مسؤليت مديريت :

مسؤليت ،اختيارات و شرح وظايف هر فرد در سازمان طبق گواهینامه ISO 9000 بايدمشخص گردد . مديرعامل بايد تعهد خود را به برآورده نمودن الزامات مشتري و الزامات قانوني و دولتي اثبات نمايد . مدير ارشد يكي از مديران خود را به عنوان نماينده مديريت در كيفيت به منظور اطمينان ازاثر بخشي نظام مديريت كيفيت انتخاب میکند . كليه ریپورت های كه واحد هاي مختلف سازمان به یکدیگر يا به مدير عامل ارائه مي نمايند بايد به صورت دوره اي مشخص گردد. جلسه اي تحت عنوان جلسه بازنگري مديريت با حضورمدير ارشد و ساير مديران اصلی انجام میشود . اين جلسات نیاز هست سالانه 2 يا 3 بار انجام شود. هدف از اين جلسه بازنگري مديريت كيفيت و رسيدگي به مسائل كيفيتی ، دورریزها ،مشکلات

مشتريان ،بهبود مستمر و … مي باشد.

بند 6 – مديريت برای منابع :

بر 2 نوع است : 1- منابع انساني كه همان نيروي انساني مورد نياز براي انجام كليه فعاليتها است . 2- زير ساختار كه منظور تجهيزات ، امكانات سخت افزاري و نرم افزاري ، ساختمان ،‌فضا و … است . مدير عامل سازمان بايد منابع مورد نیاز جهت فراهم شدن نیاز های تحقق فرآیندها را ایجاد نماید . سازمان بايد از نیروهای شايسته (Competent )‌براي نیازهای مؤثر بر كيفيت استفاده نمايد . شايستگي پرسنل به 4 عامل زير بستگي دارد :

1- آموزش

2- تجربه

3- تحصيلات

4- مهارت

براي بالا بردن مهارت و توانمندی نیروهای سازمان بايد نیازهای آموزشي براي كليه پرسنل مشخص شود . اين آموزشها به فراخور شرایط کسب و کار ها میتواند درون سازمانی يا برون سازمانی باشد .

بند 7 – گردآوری محصول

تمام فرايندها ی مرتبط با مشتري بايد مشخص گردد و موارد مورد نیاز و مرتبط به محصول بايد دوباره کنترل گردد. فرايند خريد از فرايندهاي حساس و کلیدی محسوب مي شود. كليه پیمانکاران كه از آنها مواد يا خدماتي دریافت مي گردد مانند فروشندگان ، توليدكنندگان مواد ، شركتهاي باربري ، تعمير كاران خارج از شركت و … ابتدا بايد ارزيابي شوند . معمولا تامين كنندگان بر اساس درجه A وB وC تقسيم بندي مي شوند . در فرايند خريد قبل از تحويل مواد توسط انبار ابتدا بايد مواد ورودي مورد بازرسي و آزمايش قرار گرفته و قبول شوند سپس در كارت انبار ثبت گردد. كليه کالاهای موجود درانبار بايد داراي كد شناسايي و رديابي باشند و وضعيت بازرسي آنها يعني تاييد يا مردود يا تاييد مشروط مشخص گردد. وضعیت نگهداري تمام اجناس اعم از مواد يا محصول بايد معلوم شود . اين موارد از قبیل دماي محل نگهداری ، میزان فضا ، رطوبت و … مي باشند . شرکت بايد از انبارهاي مناسب بدين منظور برخوردار باشد . كليه دستورالعملهاي توليدي به میزان لازم نیاز به تدوين دارد . همانگونه كه در ابتدا گفته شد دستورالعمل ؛چگونگي انجام فرآیند را شرح میکند . براي ضمانت استفاده بدون وقفه بايد تعميرات پيشگيرانه بر روي كليه تجهيزات و دستگاههاي سازمان به صورت دوره اي انجام پذیرد . هر گونه تعميرات و نگهداری چه به وضعیت دوره اي يا پیش بینی نشده بايد در فرمهاي مربوطه درج گردد .

بند 8- اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود

كليه فعالیت ها می بايست بر اساس نقشه فرايندهاي مربوطه مورد پايش و كنترل قرار گيرند . يكي دیگر از موارد دارای اهمیت كه بايد پایش گردد ، نظرسنجی از مشتري است كه مي تواند از طرق مختلف و توسط فرمهايي به صورت مصاحبه يا تكميل نظرسنجی توسط مشتريان تعيين گردد. هدف های کیفیتی كه براي زمان های مشخص تعيين شده اند بايد به صورت دوره هاي تعريف شده به عنوان مثال هر 6ماه يك بار مورد پايش و اندازه گیری قرار گيرند . قبل از مميزي توسط شرکت گواهینامه دهنده بايد استقرار سيستم كيفيت توسط تعدادی از نیروهای سازمان كه معمولا همان اعضاي كميته ایزو هستند ، تحت مميزي داخلي قرار گيرد . اين نیروها توسط مشاور و یا نماینده مدیریت و یا فرآیند برون سپاری شده ؛آموزش داده مي شوند . اجراي مميزي داخلي معمولا ساليانه 1 يا 2 بار در سال انجام میپذیرد . گواهینامه ISO 9000 كه توسط سازمان گواهي دهنده صادر مي شود تا سه سال معتبر است . ولي مؤسسه گواهي دهنده هر سال يا شش ماه يكبار سيستم مدیریت كيفيت شركت را مميزي مراقبتي مي نمايد . شرکت از جهت بهبود سيستم كيفيت بايد تمام مورد های عدم انطباق كه درسسيتم مدیریت کیفیت اتفاق می افتد را با اقدام اصلاحي و پيشگيرانه مرتفع نمايد . البته نیاز است پروژه هايي را شروع کند به نام پروژه هاي بهبود مستمر این پروژه ها از جهت بالا بردن شرایط كيفي محصولات و خدمات تعريف و اجرا شود .

 

 

گواهینامه ایزو 9001:2015 (سیستم مديريت كيفيت)

 

استاندارد ایزو 9001 مورد بازبینی قرار گرفت و در ماه سپتامبر 2015 بازنگری جدیدی از آن ارائه شد . پس از انتشار سازمان های که دارای گواهینامه ایزو 9001:2008 بودند 3 سال فرصت داشتند تا از ویرایش جدید برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت استفاده نمایند .

مزیت های ویرایش جدید استاندارد ایزو (گواهینامه ایزو 9001:2015):

ویرایش جدید به شما اجازه خواهد داد که سیستم مدیریت کیفیت بیش از گذشته با الگو های کسب و کار شرکت شما هماهنگ و هم راستا خواهد شد.

حضور فعال تیم راهبری در سیستم مدیریت کیفیت، تمام اجزاء سازمان را به پیشرفت به جهت هدف ها و نیازهای سازمان ترغیب خواهد کرد.

این موضوع باعث استفاده فراوان از سیستم مدیریت به عنوان یک وسیله نظارتی شده و در شناسایی فرصت های کسب و کار که پیشرفت بنیادی به همراه دارند کمک خواهند کرد.

با ایجاد چهارچوب جدید که توانایی کاربردی در یک زمان با اکثر استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت جدید را داشته باشد استقرار همزمان، و یکپارچه چند سیستم مدیریت سهل و آسان خواهد شد.

 

تغییرات عمده در ویرایش جدید استاندارد :

کسب و کار شما به هر ابعادی که باشد ، مباحث کیفیتی را با يك استاندارد خوشنام جهاني مديريت كنيد تا بتوانيد:
• صرفه‌جويي داشته باشید
• سود را بیشتر کنید
• راندمان بالاتری داشته باشید
• میزان رضایت مشتری را افزایش دهید