گواهینامه ایزو 14001


گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ISO 14001 با نام استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی در رابطه با مسائل محیط زیست کاربرد دارد. یک شرکت ایزو وقتی برای کسب و کار گواهینامه ایزو 14001 صادر می کند  ، و کسب و کار فوق دریافت گواهینامه ایزو را با موفقیت انجام میدهد ، بدین معناست که در زمینه فعالیت خود و فرایندهای مشخص شده اش کلیه الزامات مربوط به استاندارد های زیست محیطی را اجرا کرده است . مجموعه ایی از این الزامات را ISO14001 می گویند. چون ISO 14001 از خانواده ISO14000 است لذا در بعضی مواقع به لفظ ISO14000 نیز مطرح می گردد. اما اصطلاح ISO14001 صحیح است. استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی نخستین بار در سال 2004 تعیین و منتشر شد و تاکنون نیز مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد. نکته اساسی اینجاست که قبل و یا هم زمان با طراحی و پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 در مجموعه متقاضی پیاده سازی شود. به دلیل اشتراکات در برخی از بندهای این دو استاندارد با پیاده سازی هم زمان جلوی خیلی از هزینه های اضافی گرفته خواهد شد. سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO14001 ) نیز مانند سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) برای هر مجموعه ، شرکت و سازمانی کاربرد دارد و نمی توان ادعا کرد که این استاندارد فقط برای بخشی از صنایع آلوده کننده و مخرب محیط زیست کاربرد دارد.

 

مزایای گواهینامه ایزو 14001

از محاسن استقرار گواهینامه ایزو 14001  :

 

 • کاهش دور ریز و اتلاف در فرآیند های خدماتی
 • تقلیل آلودگی های زیست محیطی از انواع مختلف آب ، خاک و هوا
 • حفظ و نگهداری طبیعت و منابع آن برای آیندگان
 • برنامه ریزی درست و اصولی پسماندها
 • کم کردن امراض و توسط کنترل محیط زیست
 • بوجود آمدن فرهنگ زیست محیطی

 

 

بیشتر شرکت ها زمانی که برای دریافت گواهینامه ISO 14000  اقدام می کننداین نام همراه با استاندارد ایمنی و بهداشت یعنی سیستم مدیریت ایمنی همراه می شود . معمولا این استاندارد به شکل OHSAS18001 نشان داده میشود . این همراهی و اشتراک به دلیل وجود نقاط یکسان در هر دو استاندارد میباشد .

استاندارد زیست محیطی و استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای به دلیل وجود نقاط مشترک در بسیاری از اوقات با هم طراحی و مستقر میشوند . از ادغام و طراحی همزمان این دو استاندراد یک مدل مدیریتی به نام ( HSE ) بوجود می آید . در صورت کلی و به صورت عامیانه ادغام دو سیستم با هم منافع بسیاری دارد و عامه شرکت ها در بیشتر اوقات از این 2 سیستم به طور همزمان استفاده میکنند .

 

 مراحل پیاده سازی بر اساس گواهینامه ایزو 14000

 1. همیاری و همکاری مدیر عامل سازمان
 2. گزینش نماینده مدیریت و ایجاد کمیته ایزو
 3. تشکیل جلسه آموزشی برای گواهینامه استاندارد ISO 14000
 4. ایجاد کار گروه مستند کردن مدارک و ایجاد مدارک لازم از جمله نظام نامه زیست محیطی
 5. بازنگری شرایط فعلی کسب و کار
 6. مستند سازی خط و مشی کیفی
 7. مشخص کردن موارد و اثرهای مشخص زیست محیطی
 8. مشخص کردن نیازهای قانونی
 9. مستند کردن هدف های کوچک و بزرگ سازمانی در چهارچوب زیست محیطی
 10. مسند کردن برنامه های مربوط به استقرار سیستم
 11. تعیین نیازهای آموزشی و برنامه ریزی برای کلیه نیازهای آموزشی
 12. انجام فعالیت های اجرای و برنامه های تدوین شده
 13. شروع فرآیند کنترل و پایش واندازه گیری و نظارت
 14. مراقبت و نظارت بر اسناد سوابق
 15. ایجاد فعالیت های اصلاحی و پیشگیرانه برای مرتفع کردن موردهای عدم تطابق
 16. ممیزی داخلی جهت سیستم مدیریت زیست محیطی که پیاده سازی شده
 17. بازبینی فرآیند های مرتبط با مدیریت عامل
 18. پیش ممیزی از طرف شرکت های صدور گواهینامه
 19. انجام فعالیت و فرآیند ممیزی
 20. دریافت گواهینامه ISO 14000

 

مزیت های گواهینامه ISO 14000  و نکات مهم  

 

 • به قطعیت رسیدن اینکه محیط زیست در تمام ابعاد حفظ خواهد شد ، در سطح محلی، ملی، منطقه ای وجهانی »
 • ایجاد شرایط بهبود در زمینه مدیریت از قبیل درون سازمانی و برون سازمانی
 • انجام مدیریت در سطح بین المللی در زمینه زیست محیطی یک اتحاد همه جانبه ایجاد میکند و شرایط توافق همه جانبه ایجاد میکند و اعتبار و پذیرش عمومی ایجاد میکند .
 • پایین آوردن میزان استفاده از منابع طبیعی
 • کم کردن استفاده از انرزی
 • تقلیل میزان دور ریزها و پسماندها و بکارگیری راه های بازیافت
 • بالا بردن فرهنگ رعایت مقررات و قوانین محیط زیست
 • آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
 • کم کردن موارد مربوط به شکایات و مجازات و جریمه های احتمالی
 • از بین بردن دوباره کاری ها و انجام مجدد فرآیند ها
 • بالا بردن راندمان کاری از جهت استفاده از منابع انسانی اقتصادی و راندمان مناسب محصولات و  فعالیت های خدماتی
 •  بهبود پارامترهای ایمنی و موارد بهداشتیارتقاء شرایط کیفی محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار