گواهینامه ایزو 10004

گواهینامه ایزو 10004

ایزو 10004

ISO 10004 راهکارهایی جهت پیاده سازی پروسه های نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه می دهد که توسط سازمان های مختلف با خدمات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و تمرکز اصلی استاندارد ISO 10004 بر روی مشتریان و رضایت آنها می باشد که از این جمله میتوان به خدمات ارائه شده به مشتریان اشاره نمود .

اخذ گواهینامه استاندارد 10004 ISO در سازمان منجر به این می شود که برای مشکلات پیش آمده در اثر شکایات مشتری ها راه حل بوجود آورید و سازمان قادر باشد با مدیریت رضایت مشتریان را جلب کند ، که خود این امر باعث رشد و ترقی سازمان خواهد شد.در این گواهینامه تلاش بر این است که هدف کلی سازمان فقط رضایت مشتری باشد که خود این امر موجب رشد و سود دهی سازمان و در کل به موفقیت و به هدف رسیدن آن خواهد شد .