گواهینامه ایزو ۹۰۰۰

گواهینامه ایزو ۹۰۰۰

گواهینامه ایزو ۹۰۰۰

گواهینامه ایزو 9000

گواهینامه ایزو 9000 یکی از گواهینامه های استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در بحث گواهینامه های ایزو می باشد. امروزه نیاز سازمان‌ها به این استاندارد در باب رقابت و بالا بردن راندمان بسیار تامل برانگیز است زیرا یکی از شاخصه‌های استاندارسازی مدیریت کیفیت در سازمان‌ها در سطح جهانی در باب رقابت و سلامت است. اولین شاخهٔ اصلی و یا به عبارتی نخستین گواهینامه این خانواده ایزو 9000 بوده و شاخصه‌های زیر را در بر دارد :

• تعیین روندهایی که مراحل مهم کسب و کار را تحت پوشش خود قرار بدهد
• کنترل امور و اصلاح روندها در جهت بهبود آنها
• ثبت اطلاعات و یا به عبارتی مستندسازی
• اصلاح امور و رفع پرتی های کار در کلیه زمینه‌های مرتبط به کار

همخانواده های گواهنیامه ایزو 9000

‍‍ ۱- ایزو 9000:2015 : هسته اصلی استانداردهای خانواده ایزو 9000 محسوب گشته و به سیستم مدیریت کیفیت و بنیان‌های اساسی این استاندارد نسبت داده می‌شود که به تعریف دقیق خود استاندارد 9000 و شرایط اعطای/اخذ این استاندارد می‌پردازد.
۲- ایزو 9000:2015 : سیستم مدیریت کیفیت مشتری برای اخذ این نوع ایزو شرایطی لازم است که سازمانها باید در خود ایجاد کنند تا رضایتمندی مشتریان را جلب کنند.

شایان ذکر می‌باشد که گواهینامه ها و استاندارد های قبلی در خانواده ایزو 9000 (شامل ایزو 1987, 1994, 2000 و 2008) امروزه در خود غالب ایزو ویرایش 2015 جای داده شده اند و هر شرکتی که دارای این گواهینامه است در در‌واقع در خود سازمان این استاندارد ها را اجرا نموده و دارای گواهینامه ایزو 9001 می باشد.
دانستن این نکته حائز اهمیت این است که خود سازمان ایزو به هیچ عنوان صادر کننده ی اعتبار نامه به شرکت یا سازمان ها نیست بلکه فقط تعیین کننده ی معیار های این استانداردها میباشد و صدور این اعتبار نامه ها بر عهده ی شرکتهای دیگری است تحت نظر CASCO است.

محتویات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش 2015اﻟﺰاﻣﺎت وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO

1-0 ﮐﻠﯿﺎت

2-0 اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ

3-0 روﯾﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪي

1-3-0 ﻋﻤﻮﻣﯽ

2-3-0 ﭼﺮﺧﻪي ﻃﺮح، اﺟﺮا، ﺑﺮرﺳﯽ، اﻗﺪام

3-3-0 ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ

4-0 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺑﺨﺶ -1 داﻣﻨﻪ

1 -داﻣﻨﻪ

ﺑﺨﺶ -2 ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺰاﻣﯽ

2 -ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺰاﻣﯽ

ﺑﺨﺶ -3 اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﯾﻒ

3 -اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﯾﻒ

ﺑﺨﺶ -4 ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﻣﺎن

1-4 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﯿﻂ آن

2-4 درك ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻃﺮفﻫﺎي ذيﻧﻔﻊ

3-4 ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻣﻨﻪي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ

4-4 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي آن

ﺑﺨﺶ -5 رﻫﺒﺮي

5 -رﻫﺒﺮي

1-5 رﻫﺒﺮي و ﺗﻌﻬﺪ

1-1-5 ﮐﻠﯿﺎت

2-1-5 ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي

2-5 ﺧﻂ ﻣﺸﯽ

1-2-5 ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ

2-2-5 اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ

3-5 ﻧﻘﺶﻫﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺑﺨﺶ -6 ﻃﺮحرﯾﺰي

1-6 اﻗﺪاﻣﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ

2-6 اﻫﺪاف ﮐﯿﻔﯽ و ﻃﺮحرﯾﺰي ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ

3-6 ﻃﺮحرﯾﺰي ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺑﺨﺶ -7 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

1-7 ﻣﻨﺎﺑﻊ

1-1-7 ﮐﻠﯿﺎت

2-1-7 ﮐﺎرﮐﻨﺎن

3-1-7 زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

4-1-7 ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ

5-1-7 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي

1-5-1-7 ﮐﻠﯿﺎت
1-7-5-2 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي

2-7 ﺻﻼﺣﯿﺖ

3-7 آﮔﺎﻫﯽ

4-7 ارﺗﺒﺎﻃﺎت

5-7 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺘﻮب

1-5-7 ﻋﻤﻮﻣﯽ

3-5-7 ﮐﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺘﻮب

ﺑﺨﺶ -8 ﻋﻤﻠﯿﺎت

1-8 ﻃﺮحرﯾﺰي و ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺮاﯾﯽ

2-8 اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت

1-2-8 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي .

3-2-8 ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت

4-2-8 ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت

3-8 ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت

1-3-8 ﮐﻠﯿﺎت

2-3-8 ﻃﺮحرﯾﺰي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
3-3-8 وروديﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

4-3-8 ﮐﻨﺘﺮل ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

5-3-8 ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

6-3-8 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

4-8 ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦﺷﺪه ﺑﯿﺮوﻧﯽ

1-4-8 ﮐﻠﯿﺎت

2-4-8 ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮل

3-4-8 اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ

5-8 ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت .

1-5-8 ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
2-5-8 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ردﯾﺎﺑﯽ

3-5-8 اﻗﻼم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ

4-5-8 ﺣﻔﺎﻇﺖ

5-5-8 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ

6-5-8 ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮات

6-8 اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت

7-8 ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ

ﺑﺨﺶ -9 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد

1-9 ﭘﺎﯾﺶ، اﻧﺪازهﮔﯿﺮي، ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ

1-1-9 ﮐﻠﯿﺎت

2-1-9 رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

3-1-9 ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ
2-9 ﻣﻤﯿﺰي داﺧﻠﯽ

پایان