مراحل اخذ گواهینامه ایزو ( ISO )

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو


 

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

 

برای استقرار استاندارد ایزو بدیهی است فرآیند های مختلفی مورد نیاز است تا چهارچوب استاندارد ایجاد شود و مراحل اخذ گواهینامه ایزو طی شود و خروجی لازم برای یک کسب و کار بوجود آید . مراحل اخذ گواهینامه ایزو در زمان استقرار تابعی است از برخی موارد و فعالیت ها . از این رو مراحل اخذ گواهینامه ایزو در دریافت گواهینامه و در راندمان فرآیند اخذ گواهینامه بسیار تاثیر گذار است . از این رو برآن شدیم تا چکیده ای از شرایط اخذ گواهینامه ایزو را که توسط گروه مدیر ایزو در سازمانها اجرایی میشود را برای شما شرح کنیم

شرح خدمات استقرار نظام مدیریت کیفیت  استاندارد های ایزو :

 

فازاول : آماده سازی وتهیه نظامنامه

–تشکیل جلسه توجیه مدیریت ومدیران واحدهای کارفرما

-انجام راهنماییهای لازم به منظور تشکیل کمیته راهبری / دفتر نماینده مدیریت

-اجرای دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم کیفیت واستاندارد ایزو برای کارکنان کار فرما(یکدوره)

-مشاور درتهیه وتدوین خط مشی کیفیت وجهت گیری سازمان درخصوص مسائل مدیریت کیفیت

-انتخاب مدل مناسب برای اجرای استاندارد(دامنه کاربرد)

-همکاری و هدایت نماینده مدیریت در تهیه وتدوین نظامنامه کیفیت ولحاظ خواسته های استاندارد در مستندات سیستم کیفیت

 

فازدوم : مستندسازی

– آموزش ومشاوره نظامنامه تهیه شده به نماینده مدیریت و آماده سازی جهت تصویب نهایی آن توسط مدیرعامل

– آموزش ومشاوره مستندسازی روشهای اجرایی سیستم مدیریت کیفیت

– همکاری وهدایت کارفرما درتهیه وتدوین روشهای اجرایی وسایر مستندات سیستم مدیریت کیفیت

– همکاری درتهیه فرمهای سیستم مدیریت کیفیت

– ارائه مشاوره در تدوین نهایی روشهای اجرایی ودستورالعملهای کاری وتصویب آنها

 

 

 

فازسوم: اجرا و ممیزی

 

– مشاوره دراجرای کلیه مستندات تهیه شده

– آموزش ممیزی داخلی سیستم کیفیت به حداقل 2 نفراز کارکنان کارفرما

– انتخاب تیم ممیزی داخلی

– هدایت و راهبری ممیزان داخلی به منظور انجام  ممیزی داخلی

– هدایت و راهبری ممیزان در تهیه گزارشات ممیزی داخلی و پیگیری اقدامات اصلاحی

 

فاز چهارم: ممیزی خارجی

 

– آمادگی برای اجرای ممیزی خارجی (شخص ثالث)

– تعیین یکی از شرکتهای خارجی برای اجرای ممیزی نهایی

– اجرای پیش ممیزی توسط شرکت صادر کننده گواهینامه

– همکاری ومشاوره دربرطرف نمودن عدم انطباقهای سیستم کیفیت

– اجرای ممیزی نهایی برای صدور گواهینامه توسط صادرکننده گواهینامه

 

در اجرای استاندارد و طی کردن راه مراحل اخذ گواهینامه ایزو  همکاری فی مابین واحد های مختلف و همچنین همکاری با گروه تدوین کننده استاندارد بسار مهم میباشد . باید توجه کرد در یک تغییر مثبت در هر بیزینس و فعالیت نیاز به تغییر از شرایط اصلی و تعیین کننده است  و تغییر در برخی موارد نیاز به کار بیشتر و حرکت متفاوت از گذشته دارد و این به دست می آید زمانی که  تلاش و پشتکار نیروهای یک کسب و کار در مراحل اخذ گواهینامه ایزو به صورت مداوم وجود داشته باشد و  وقتی یک تیم متحد با هدفی والا خواستار رشد و پیشرفت سازمان خود هستند تمام موفقیت ها را در این راه بدست خواهند آورد .

 

پایان