شرح خدمات استقرار نظام مدیریت کیفیت

شرح خدمات استقرار نظام مدیریت کیفیت

استاندارد های ISO 9001

 

فازاول : آماده سازی وتهیه نظامنامه

 –تشکیل جلسه توجیه مدیریت ومدیران واحدهای کارفرما

-انجام راهنماییهای لازم به منظور تشکیل کمیته راهبری / دفتر نماینده مدیریت

-اجرای دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم کیفیت واستاندارد ایزو9001 برای کارکنان کار فرما(یکدوره)

-مشاور درتهیه وتدوین خط مشی کیفیت وجهت گیری سازمان درخصوص مسائل مدیریت کیفیت

-انتخاب مدل مناسب برای اجرای استاندارد(دامنه کاربرد)

-همکاری وهدایت نماینده مدیریت در تهیه وتدوین نظامنامه کیفیت ولحاظ خواسته های استاندارد در مستندات سیستم کیفیت

 

فازدوم : مستندسازی

آموزش ومشاوره نظامنامه تهیه شده به نماینده مدیریت وآماده سازی جهت تصویب نهایی آن توسط مدیرعامل

– آموزش ومشاوره مستندسازی روشهای اجرایی سیستم مدیریت کیفیت

– همکاری وهدایت کارفرما درتهیه وتدوین روشهای اجرایی وسایر مستندات سیستم مدیریت کیفیت

– همکاری درتهیه فرمهای سیستم مدیریت کیفیت

– ارائه مشاوره در تدوین نهایی روشهای اجرایی ودستورالعملهای کاری وتصویب آنها

 

فازسوم: اجرا و ممیزی 

– مشاوره دراجرای کلیه مستندات تهیه شده

– آموزش ممیزی داخلی سیستم کیفیت به حداقل 2 نفراز کارکنان کارفرما

– انتخاب تیم ممیزی داخلی

– هدایت وراهبری ممیزان داخلی به منظور انجام  ممیزی داخلی

– هدایت وراهبری ممیزان در تهیه گزارشات ممیزی داخلی وپیگیری اقدامات اصلاحی

فاز چهارم: ممیزی خارجی

– آمادگی برای اجرای ممیزی خارجی (شخص ثالث)

– تعیین یکی ازشرکتهای خارجی برای اجرای ممیزی نهایی

– اجرای پیش ممیزی توسط شرکت صادر کننده گواهینامه

– همکاری ومشاوره دربرطرف نمودن عدم انطباقهای سیستم کیفیت

– اجرای ممیزی نهایی برای صدور گواهینامه توسط صادرکننده گواهینامه