مزایای سیستم مدیریت کیفیت

مزایای سیستم مدیریت کیفیت

1 ) توانایی کم کردن قیمت تمام شده

2 ) افزایش تولید

3 ) افزایش سوددهی

4 ) مدرک تبلیغاتی

5 ) روند منظم سازمانی

6 ) تضمین بقای سازمان دربین رقبا

7) کنترل مداوم ومستمر

سوابق گذشته نشان داده شرکتهایی که دارای گواهینامه ایزو می باشند از  نظم وبهره وری بالاتری نسبت به شرکتهای دیگر برخوردار هستند ، چنین شرکت های در بین رقبا، از سطح  بهره وری بالاتر و قیمت تمام شده پایین تری دارند .میزان رشد چنین شرکتهایی باتوجه به تعاریف  منطقی سازمانی که برگرفته ازاستاندارد جهانی ISO میباشد بالاترخواهدبود و به دلیل وجود بهبود دائم دراستاندارد ISO شرکت های دارای گواهینامه روند رشد سازمان را بهبود بخشیده و به اهداف مشخص شده دست می یابند.