ثبت شرکت


ثبت شرکت

 

منظور از ثبت شرکت چیست ؟ انجام فرآیند ثبت شرکت مستلزم امضاء اشخاصی حقیقی یا حقوقی در یک توافقنامه فی مابین ، جنبه قانونی به خود میگیرد . این توافق و قرارداد شامل چهارچوبی برای تعامل و هماهنگی با یکدیگر و افرادی است که بیرون از مجموعه شرکت یا موسسه در ارتباط هستند و یا ذینفع خواهند بود .

در دنیای امروز بیزینس ها و برندها و اعتباری که بدنبال این تعاریف برای یک کسب و کار ایجاد میشود با ارزشترین دارایی یک شرکت به حساب می آید .

در بسیاری از کسب و کارها ثبت شرکت ماندگار را به توفیقات کوتاه مدت مدیریتی ارجع میدانند و در بیزینس های هوشمند رشد و توسعه و سود آوری را در ایجاد و یا تملیک برند می دانند و برای مدیریت برند تجاری برنامه ریزی می کنند و در انتها چنین برندهای را تصاحب میکنند و بدینسان راهبری برای کسب برند به قسمتی جدایی ناپذیر از تصمیمات کلان شرکت خواهد شد .و چنین میتوان استنباط نمود که نبود ثبت شرکت یک کسب و کار را از جهت هویتی دچار مشکل خواهد کرد

مزایا ثبت شرکت :

در زمان ایجاد یک شرکت،  ارتباطاتی که میان شرکا تعریف میشود ، یک رابطه خاص میباشد که برگرفته از خصوصیات توافقات شرکت و ثبت شرکت است . و بدین ترتیب شرکا در شرکت در ردیف و راستای هم قرار می گیرند و این به این معنا است که شرکا در مقابل یکدیگر نیستند و به این شکل که در قرارداد بیع مشخص است شرکت و موسسه برای شرکا حقی بوجود می آورد که سهم الشرکه تعریف میگردد و در بیزینس های شخصی و سهم تعریف میشود در بیزینس های سرمایه  از شرایط حقوقی ویژه ای برخوردار است و از سوی دیگر این توافق و قرارداد از به شکلی است که برای مدتی ادامه دارد و برای مدتی برقرار است و برای شرکا حقوق و تکلیفی مشخص و معین می کند .

چطور ثبت شرکت کنیم !

در موسسه ثبت شرکت ها ، فرم های  تدوین شده ای که برای اسناد ثبت شرکت مورد نیاز است تهیه گردیده است .فرم های نمونه را در در موسسه ثبت شرکت ها کامل کنید و در زیر برگه ها را امضاء کنید ، امضا توسط تمام شرکا و موسسین باید صورت پذیرد .سپس تایید نام را باید انجام دهید برای این منظور به موارد فوق توجه کنید .

اینکه کلمات بیگانه نباشد و سابقه نداشته باشد (نمونه نداشته باشد ) مطابق با فرهنگ اسلامی و دارای معنا باشد . پس از این مرحله نیاز دارید تا تایید مدارک انجام دهید . در این مرحله مدارک فوق را لازم دارید: اظهارنامه ، تقاضانامه ، صورتجلسه، اساسنامه و پس از تایید مدارک شما وارد مرحله ثبت خواهید . در نظر بگیرید مشاورین ما به صورت رایگان آماده مشاوره به شما در این زمینه هستند و هرگونه امور ثبتی خود را میتوانید با گروه مدیر ایزو در میان بگذارید و راهنمایی های لازم را دریافت کنید .

 

با ما در ارتباط باشید .