انواع گواهینامه ایزو ( ISO )

انواع گواهینامه ایزو ( ISO )

انواع گواهینامه ایزو

انواع گواهینامه ایزو

انواع ایزو

 

وقتی در مورد کیفیت کار تامل میکنیم ، بدیهی است در زمینه نحوه صحیح انجام کار و پیرو آن سیستم های رایج برای انجام کار نیاز داریم بیشتر بدانیم . یکی از طرق رایج برای این مهم استفاده از سیستم های مدیریت کیفیت و ایزو میباشد می باشد و در پی آن باید بدانیم انواع گواهینامه ایزو به طبقات مختلفی تقسیم میشود.

در این زمینه دانستن انواع گواهینامه ایزو بسیار مهم است . در دنیای امروز به صورت روز افزون شاهد ایجاد استاندارد های مفید در زمینه صنایع و کسب و کارهای مختلف هستیم و این مهم متاثر از رشد روزافزون علم و دانش است . پس بهتر است انواع گواهینامه ایزو را در ابتدا بدانیم و در هر کدام از انواع ایزو دانش مرتبط را داشته باشیم .

در ادامه مطالب تقریبا تمامی استاندارد های موثر در انواع کسب و کارها خدمت شما ارائه میشود . هر کدام از این استانداردها مربوط به بیزینس خاص و جداگانه ای میباشد .

جدا از استاندارد ایزو ۹۰۰۰ استانداردهای کاربردی و موثر دیگری توسط سازمان جهانی استاندارد ارائه شده که از مهمترین آنها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود  :